พิมพ์
หมวด: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 704
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประมูลให้เช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและขนม
บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมืองราชบุรีจำนวน 3 พื้นที่เป็นระยะเวลา 1 ปี                      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและขนม บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมืองราชบุรีจำนวน 3 พื้นที่เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ


ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศติกายน 2564

รายละเอียด