ข้อมูลอาคารสถานที่


◊ สถานที่ตั้ง

    174 หมู่ 5 ตำบลดอนตะโก, อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่


◊ ข้อมูลอาคารที่ใช้ในระบบการเรียนการสอน

    อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกอบด้วย
      - ห้องเรียน
      - ห้องสมุด “ทรัพย์คิรี”
      - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
      - ห้องปฏิบัติการทางเคมี
      - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
      - ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
      - ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
      - ห้องปฏิบัติการทางภาษา (อยู่ระหว่างออกแบบ)
      - ห้องปฏิบัติการทางช่าง
      - โรงพลศึกษาในอาคาร
1 หลัง
17 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง◊ ข้อมูลสนามกีฬา

   สนามบาสเกตบอล
   สนามวอลเลย์บอล
   สนามฟุตบอล
1  สนาม
1  สนาม
1  สนาม