คณะผู้บริหารโรงเรียน 


 ◊ คณะผู้บริหารโรงเรียน

     
  ชื่อ - สกุล  นางสาวนิตา พิลาไชย
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  วุฒิการศึกษา กศ.ม. การบริหารการศึกษา
  อีเมล์ -
  เบอร์โทรศัพท์ 08 6420 5559

 

     
  ชื่อ - สกุล  นางสาวนันทญ์ณภัค  พรมมา 
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  วุฒิการศึกษา ศษ.ม การสอนภาษาไทย
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เบอร์โทรศัพท์ -

 

     
  ชื่อ - สกุล  นางสาวภิชาดา เตชินธนาพร
  ตำแหน่ง
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ฝ่ายนโยบายและแผน
  วุฒิการศึกษา ศษ.ม. นวัตกรรมการศึกษา
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เบอร์โทรศัพท์ -

 

     
  ชื่อ - สกุล  นายวงศธร สมุทรเก่า
  ตำแหน่ง
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
  วุฒิการศึกษา
 
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ / Cambridge Certificate
in English Language Teaching - Secondary (CELT-S)
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เบอร์โทรศัพท์ -