เอกสารสำหรับนักเรียน


◊ แบบฟอร์ม/แบบคำร้อง

แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (ปรับปรุง 28 ส.ค 66)
แบบคำร้องขอเอกสารทางวิชาการ (ปรับปรุง 1 พ.ค 67)
แบบฟอร์มขอเลื่อนการสอบกลางภาค/ปลายภาค (ปรับปรุง 15 มี.ค 66)
แบบคำร้องขอเอกสารทางวิชาการ (ปรับปรุง 24 ก.พ 66)
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน/ห้องเรียน (ปรับปรุง 14 พ.ค 67)
แบบคำร้องขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน เป็น o/ ร/ มส/ มผ (ปรับปรุง 1 พ.ค 67)
คำร้องขอทราบผลคะแนนสอบปี 2567 (ปรับปรุง 18 ม.ค. 67)
คําร้องขออนุญาตสอบ (ปรับปรุง 18 ก.ค 65)
แบบคำร้องขอลาพักการเรียนและรักษาสภาพการเป็นนักเรียน (ปรับปรุง 6 พ.ค 65)
แบบคําร้องขอย้ายเข้ากลางคัน (ปรับปรุง 2 พ.ค 65)
คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน (ปรับปรุง 17 ก.ค 67)
คำร้องขอทราบผลคะแนนรายวิชา
แบบคำร้องขอจบการศึกษา (ปรับปรุง 7 ก.พ. 67)
แบบคำร้องขอเปลี่ยนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม (ปรับปรุง 14 พ.ค 67)
ใบลากิจ ลาป่วยนักเรียน (ปรับปรุง 17 ธ.ค 64)
ใบขออนุญาตเข้าใช้ห้องพยาบาลระหว่างคาบ (ปรับปรุง 17 ธ.ค 64) 
ใบบันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (ปรับปรุง 17 ธ.ค 64) 
แบบฟอร์มลาออกจากโรงเรียน
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียน ม.1 ปี 2567
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียน ม.1 ปี 2567
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียน ม.4 ปี 2567
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียน ม.4 ปี 2567
ใบมอบตัวนักเรียน ปี 2567


◊ แบบฟอร์มอื่นๆ

ใบปะหน้ากระดาษคำตอบ
กระดาษเขียนตอบ
กระดาษคำตอบ