สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


◊ สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

    ตราสัญลักษณ์โรงเรียน คำอธิบายตราสัญลักษณ์โรงเรียนประกอบด้วย: ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏเป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9 ใต้ตราสัญลักษณ์ เป็นชื่อโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


◊ ปรัชญาโรงเรียน

    “ การคิด เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความงอกงามของมนุษย์ (Thought is the seed of Exuberant.)”


◊ คำขวัญโรงเรียน

    ความคิดคู่คุณธรรม  ล้ำเลิศวิชาการ  สรรค์สร้างนวัตกรรม


◊ สีประจำโรงเรียน

    น้ำเงิน   คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
    เขียว     คือ เมล็ดพันธุ์แห่งความงอกงามของมนุษย์
    เหลือง   คือ ความเจริญรุ่งเรืองทางคุณธรรมและปัญญา


◊ คติธรรม

    สุโข ปญฺญา ปฏิลาโภ - ความได้ปัญญา ก่อให้เกิดสุข


◊ อัตลักษณ์

    “ จิตอาสา กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา อย่างสร้างสรรค์ ”


◊ อักษรย่อโรงเรียน

     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง - สธ.มจ.


◊ ต้นไม้ประจำโรงเรียน

     ต้นราชพฤกษ์