อำนาจหน้าที่การบริหาร

 
◊ อำนาจหน้าที่การบริหาร

    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นหน่วยงานที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง จัดตั้งขึ้นมาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  พ.ศ. 2556 มีอำนาจหน้าที่

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นแบบอย่างที่ดี
2.
  
เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของสาขาวิชาชีพครูให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหาวิทยาลัย
3. เป็นแหล่งทดลอง ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ
4. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  
   

 ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 1 เมษายน 2565