กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมศึกษา

 

     
  ชื่อ - สกุล  นายพิชัยศิลป์ พรมจันทร์
  ตำแหน่ง ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระ)
  วุฒิการศึกษา ค.บ. สังคมศึกษา / สอนวิชาสังคมศึกษา
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  นายณัฐภัทร แสนมูลเมือง
  ตำแหน่ง ครู (เลขาณุการกลุ่มสาระ)
  วุฒิการศึกษา ศษ.ม. พัฒนาสังคม / สอนวิชาสังคมศึกษา
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์วิศรุต เยื่อใย
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาประวัติศาสตร์
  วุฒิการศึกษา ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  ติดต่อ -

 

     
  ชื่อ - สกุล  นางสาวชฎาพร สุวรรณรัตน์
  ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ
  วุฒิการศึกษา อ.ม.อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ปณิชา  จิระกุลวัฒนา
  ตำแหน่ง -
  วุฒิการศึกษา -
  ติดต่อ -