กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ


◊ กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

ระเบียบ/ข้อบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัย
  ♦ ข้อบังคับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2566 | 27 กรกฎาคม 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 | 27 กรกฎาคม 2565
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัหมู่บ้านจอมบึง | 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2564 | 24 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงเรียนสาธิต พ.ศ. 2562 | 8 พฤษภาคม 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยเครื่องแบบบุคลากรโรงเรียนสาธิต พ.ศ.2560 | 28 กันยายน 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารบุคคลของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 | 23 กรกฎาคม 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยจอมบึง พ.ศ. 2557 | 30 พฤษภาคม 2557
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2556 | 31 ตุลาคม 2556
  ♦ ประกาศ
ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การปรับรูปแบบการแต่งกายลูกเสือ-เนตรนารี พ.ศ.2567| 15 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราขั้นต่ำ ขั้นสูง เงินค่าวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งบุคลากร พ.ศ. 2564 | 13 สิงหาคม 2564
ประกาศคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2560 |  กันยายน 2560
ประกาศคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 30 สิงหาคม 2560