วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการฝึกอบรม “ค่ายผู้นำเยาวชนคนคุณธรรม สู่ผู้นำยุค 4.0” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกด้านการเป็นผู้นำเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเพื่อปลูกฝังค่านิยม และพัฒนาจิตสำนึกที่ดีงามในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม เป็นบุคคลที่คิดเป็น มีเหตุผล ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง ณ วัดเขานกกระจิบอ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
 
ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ทาง Facebook FAN pages โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

         

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม