ภาพกิจกรรม วันที่ 20 กันยายน 2566 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มุ่งเน้นให้ทักษะชีวิตและอาชีพในการริเริ่มสิ่งใหม่และพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบกรณ์จริงในทักษะชีวิตและอาชีพให้เกิดแก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

         

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม