ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือสําหรับกิจกรรมนั่งเรือสํารวจวิถีชาวประมงปากอ่าว
ในโครงการบูรณาการทักษะทางภาษา ทัศนาวิถีชาวบ้าน จากโคลนก้อนสุดท้ายสู่ทรายเม็ดแรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

                  ตามที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ จ้างเหมาเรือสําหรับกิจกรรม นั่งเรือสํารวจวิถีชาวประมงปากอ่าวในโครงการบูรณาการทักษะทางภาษา ทัศนาวิถีชาวบ้าน จากโคลนก้อนสุดท้ายสู่ ทรายเม็ดแรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

                  จ้างเหมาเรือสําหรับกิจกรรมนั่งเรือสํารวจวิถีชาวประมงปากอ่าวบางตะบูน .บ้านแหลม .เพชรบุรี ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จํานวน ลํา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายไพศาล วิบูลพัฒนไพศาล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

 

รายละเอียด