ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสําหรับใช้ในงานสํานักงานและการจัดทําข้อสอบ
โครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

                  ตามที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สําหรับใช้ในงานสํานักงานและการจัดทําข้อสอบโครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน .และ .ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

                  หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Samsung SL-K๗๕๐๐LX จํานวน กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์ จํากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

 

รายละเอียด