ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในโครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ม.๑ และ ม.๔
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบสอบคัดเลือก) จํานวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

                  ตามที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ใน โครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน .และ .ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบสอบคัดเลือก) จํานวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

                  วัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในโครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน .และ .ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบสอบคัดเลือก) จํานวน ๑๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อักษรศีล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๘๐.๐๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง 

 

รายละเอียด