ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ ๘๐ แกรม สําหรับใช้ในงานสํานักงาน และการจัดทําข้อสอบ
โครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบสอบคัดเลือก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

                 ตามที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษ A๔ ๘๐ แกรม สําหรับใช้ในงานสํานักงานและการจัดทําข้อสอบโครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบสอบคัดเลือก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 กระดาษ A4 ความหนา ๘๐ แกรม จํานวน ๗๐ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุภาพฤกษ์ บิสซิเนส กรุ๊ป จํากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

รายละเอียด