ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศึกษา
จํานวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

                ตามที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ใน โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศึกษา จํานวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

                วัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศึกษา จํานวน ๒๐ รายการ จํานวน ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อักษรศีล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

 

รายละเอียด