ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทําป้ายผ้าไวนิลเอาดอร์ ขนาด ๓๐๐ x ๕๐๐ ซม. พร้อมติดตั้ง
แบล็คดรอป สําหรับใช้ในโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนสาธิตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

                ตามที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ จ้างจัดทําป้ายผ้าไวนิล เอาร์ ขนาด ๓๐๐ x ๕๐๐ ซม. พร้อมติดตั้ง แบล็ดรอป สําหรับใช้ในโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนสาธิตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั่น 

                จ้างจัดทําป้ายผ้าไวนิลเอาดร์ ขนาด ๓๐๐ x ๕๐๐ ซม. พร้อมติดตั้ง แบล็ดรอป (โครงไม้ตั้งเป็นโครง สี่เหลี่ยม) จํานวน ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กิตติศักดิ์ สกรีน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ ผู้ผลิต) โดยเสนอ ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

 

รายละเอียด