ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕
จํานวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

                ตามที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ใน โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ จํานวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

                วัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ จํานวน ๒๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จํานวน ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อักษรศีล (ขายส่ง,ขาย ปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

 

รายละเอียด