ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ชุดสร้างภาพและชุดทําความร้อนเพื่อซ่อม เครื่องถ่ายเอกสาร SAMSUNG รุ่น SL-K๗๕๐๐LX
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

                ตามที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ ซื้ออะไหล่ชุดสร้างภาพและ ชุดทําความร้อนเพื่อซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร SAMSUNG รุ่น SL-K๗๕๐๐LX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

                อะไหล่ชุดสร้างภาพและชุดทําความร้อนเพื่อซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร SAMSUNG รุ่น SL-K๗๕๐๐LX จํานวน ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูเอโอ จํากัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๒๗,๘๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

 

รายละเอียด