ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง งดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2566 เนื่องจากมีกำหนดการจัดกิจกรรมกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 "อรุณเกมส์" ระหว่างวันที่ 4 - 9 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

รายละเอียดเพิ่มเติม