ขอเชิญชวนสมัครคอร์สอบรมฟรี จาก ม.บูรพา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา "โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อจัดการเรียนรู้ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และระบบบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้อัตโนมัติ รุ่น 1" ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ระยะเวลาฝึกอบรม 4 เดือน ฝึกปฏิบัติที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 91 ชม. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ลงพื้นที่สถานศึกษาทำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 224 ชม.

               หัวข้อการอบรม
                     1. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจัดการเรียนรู้
                     2. การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
                     3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อัตโนมัติ

              สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม
                    - ประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใช้ประกอบการประเมินภาระงานระบบ PA ได้
                    - การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมในการอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และค่าวัสดุ อุปกรณ์ระหว่างการฝึกอบรม
                    - สามารถสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) กรณีที่สนใจเรียนในระดับปริญญาโท หลักสูตร กศม. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในอนาคต

 
สมัครเข้าร่วมการอบรม https://l.uni.net.th/9eo4axs5nw

เอกสารกำหนดการ https://l.uni.net.th/86d5mjltfb