Physical of DreamWorld Thailand - ทัศนศึกษา 2023 สวนสนุกดรีมเวิลล์มีเครื่องเล่นมากมายที่ใช้หลักการทางฟิสิกส์โดยในวันนั้นพวกเราจึงได้เลือกไปเครื่องเล่น sky coast รถบั๊ม และไวกิ้ง โดยเครื่องเล่นที่เราสนใจและยกตัวอย่างมาคือเครื่องเล่นไวกิ้ง โดยการหาคาบการเคลื่อนที่1รอบ

                สมาชิกกลุ่ม : นางสาว พริมา เกียรติแสงทอง ม.5/1 เลขที่11 , นางสาว ฐิติชญาณ์ เหลืองเรือง ม.5/1 เลขที่ 14 , นางสาว พิชญาภา พินิจพงศ์ ม.5/1 เลขที่ 18 , นางสาว นิตย์รดี วัฒนาณรงค์ ม.5/1 เลขที่ 23