ภาพกิจกรรม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ประชุมผู้ปกครองทุกชั้นปี ม.1 ถึง ม.6 นำทีมโดยน.ส.ชนิตา พิลาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯและคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ ประชุมผู้ปกครองทุกชั้นปี เพื่อแจ้งข่าวการเรียนการสอน / กิจกรรมของโรงเรียน สร้างความเข้าใจ สานสัมพันธ์ที่ดี และร่วมกันสนับสนุนพัฒนานักเรียน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม