เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ งานบุคคลและนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์บนระบบ MCRU MOOC สำหรับอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี โดยอาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมในพิธี ซึ่งศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้อัจฉริยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบนระบบ MCRU MOOC ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ซึ่งมีผศ.ดร.อาจารย์ดาราวรรณ ญาณะนันท์ และผศ.ดร.วิลัยพร ไชยสิทธิ์ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง