ขอแสดงความยินดีกับ ครูผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรม “ครูต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา 2566

               รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยพร ช่อมเชียง ครูชำนาญการ (ฟิสิกส์) ชื่อผลงาน การพัฒนาชุดทดลองวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การสั่นพ้องของอากาศในท่อ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

              รางวัลรางชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวนันทญ์ณภัค พรมมา ครูชำนาญการ (ภาษาไทย) ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในวรรณคดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และ นางสาวภิชาดา เตชินธนาพร ครูชำนาญการ (ชีววิทยา) ชื่อผลงาน การพัฒนาความจำและการนำไปใช้คำศัพท์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นนิง

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง