อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

 

◊ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

    “กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ อย่างสร้างสรรค์”