อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

 

◊ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

    “ จิตอาสา กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา อย่างสร้างสรรค์ ”