คณะกรรมการบริหารโรงเรียน


 ◊ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

     
  ชื่อ - สกุล  นางสาวนิตา ลาไชย
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  วุฒิการศึกษา กศ.ม. การบริหารการศึกษา
  อีเมล์ -
  เบอร์โทรศัพท์ 08 6420 5559