คณะกรรมการบริหารโรงเรียน


 ◊ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

     
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์  สงกรานต์   
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  วุฒิการศึกษา วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เบอร์โทรศัพท์ 062-320-2600 หรือ 081-7059908

 

     
  ชื่อ - สกุล  นายพัฐจักร   พร้าวไธสง
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการ
    วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / ศษ.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เบอร์โทรศัพท์ 062-320-2600 หรือ 088-7245957

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ ดร.จรรยา   พรหมเฉลิม
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไปและงบประมาณ
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. เคมีชีวอนินทรีย์
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เบอร์โทรศัพท์ 062-320-2600 หรือ 081-5676378