กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

     
  ชื่อ - สกุล  นางสาวธนัญชกร  วงค์สุข
  ตำแหน่ง ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระ)
  วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์ 
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     
  ชื่อ - สกุล  นายสิรวิชญ์   แก้วเกิด
  ตำแหน่ง ครู (เลขานุการกลุ่มสาระ)
  วุฒิการศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา ปร.ด.คณิตศาสตร์ประยุกต์
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์อนุชา สมานมิตร
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์เยาวเรศ ขนเข็ม
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา วท.ม. คณิตศาสตร์
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ธนกร ฉัตรสุพรรณ
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์มุทิตา ทองใบ
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา บธ.ม. การจัดการทั่วไป
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์อนุสรา  กิจพงศ์พาณิชย์
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา วท.ม. คณิตศาสตร์
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์รัตติกาล  ทาโบราณ
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา วท.ม. สถิติประยุกต์
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์สุรีรัตน์  อนุเพ็ญ
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา วม.ม. สถิติประยุกต์
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ ดร.อนุรักษ์  ธัญญเจริญ
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา ปร.ด.คณิตศาสตร์
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.