กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

     
  ชื่อ - สกุล  นายวงศธร  สมุทรเก่า
  ตำแหน่ง ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระ) / สอนวิชาภาษาอังกฤษ
  วุฒิการศึกษา

ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ / Cambridge Certificate
in English Language Teaching - Secondary (CELT-S)
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  นายอัฑฒ์  สมะถะธัญกรณ์
  ตำแหน่ง ครู (เลขานุการกลุ่มสาระ) / สอนวิชาภาษาอังกฤษ
  วุฒิการศึกษา ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ ดร.ประไพร  จันทะบัณฑิต
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาภาษาจีน
  วุฒิการศึกษา ปร.ด.มวยไทยศึกษา / M.A. การสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติ
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์อาทิตย์ธเนศ  อุไรกุล
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาภาษาจีน
  วุฒิการศึกษา

M.A. Master of Teaching Chinese to
Speakers Of Other Languages
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ ดร.นุกูล  ธรรมจง
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาภาษาจีน
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง/ศศ.ม จีนในระบบเศรษฐกิจโลก
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ ดร.กฤษดา  กฤตเมธกุล
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาภาษาจีน
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์  จารุภัทรศิริพงษ์
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาภาษาอังกฤษ
  วุฒิการศึกษา ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์วันทกานต์  ปิติชนกนันท์
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาภาษาอังกฤษ
  วุฒิการศึกษา M.A. Thaching English to Speakers of Other Languages
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์อินธิรา  เกื้อเสนาะ
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาภาษาอังกฤษ
  วุฒิการศึกษา ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ศราวุฒิ  บุตรดาวงค์
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาภาษาอังกฤษ
  วุฒิการศึกษา ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ชญานี  ชุนฟ้ง
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาภาษาอังกฤษ
  วุฒิการศึกษา ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ธิติ  นวพันธ์
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาภาษาอังกฤษ
  วุฒิการศึกษา ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ ดร.นภธีรา  จวอรรถ
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาภาษาอังกฤษ
  วุฒิการศึกษา ศศ.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ ดร.กานต์ณรงค์  สอนสกุล
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาภาษาอังกฤษ
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. หลักสูตรและการสอน
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ศรีรัตน์  พู่พิรุฬพ์
  ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ / สอนวิชาภาษาอังกฤษ
  วุฒิการศึกษา ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.