บุคลากรสายสนับสนุน


◊ บุคลากรสายสนับสนุน

     
  ชื่อ - สกุล  นางสาวพิริยา กรมมา
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานธุรการสารบรรณ
  วุฒิการศึกษา ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เบอร์โทรศัพท์ 06 2320 2600 หรือ 09 5910 9698

 

     
  ชื่อ - สกุล  นางสาวสุราวรรณ ห้วยหงษ์ทอง
  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี / งานการเงิน บัญชี เบิกจ่าย
  วุฒิการศึกษา  บช.บ. บัญชีบัณฑิต
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เบอร์โทรศัพท์ 06 2320 2600 หรือ 08 6802 9897

 

     
  ชื่อ - สกุล  นายอนุรักษ์ ชัยจันทร์
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานทะเบียนวัดผลประเมินผล
  วุฒิการศึกษา บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เบอร์โทรศัพท์ 06 2320 2600 หรือ 09 2874 2245

 

     
  ชื่อ - สกุล  นางสาวฉันทนา มังกรกิม
  ตำแหน่ง บรรณารักษ์ / งานห้องสมุด
  วุฒิการศึกษา ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  เบอร์โทรศัพท์ 06 2320 2600 หรือ 09 2268 6839

 

 

       
  ชื่อ - สกุล  นายสมภพ คำกอง
  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เบอร์โทรศัพท์ -