กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

     
  ชื่อ - สกุล  นายชญาชัช  ใจมั่น
  ตำแหน่ง ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระ) / สอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
  วุฒิการศึกษา ค.บ. พลศึกษา
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  นางสาวกันยารัตน์ ตันเจริญ
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย / สอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
  วุฒิการศึกษา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์
  ติดต่อ -

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ ดร.นิตยา  เรืองมาก
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาพลศึกษา
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬา
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์วัฒนพงษ์  อ่อนนุ่ม
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย /สอนวิชาพลศึกษา
  วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์พงศ์พันธ์  พันธ์พงษ์      
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาพลศึกษา
  วุฒิการศึกษา วศ.ม. การจัดการกีฬา
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.