ทำเนียบผู้อำนวยการ


◊ ทำเนียบผู้อำนวยการ 

    ลำดับที่ 7  
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล  อุสายพันธ์
  ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน

 

    ลำดับที่ 6  
  ชื่อ - สกุล  นางสาวนิตา พิลาไชย
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

 

    ลำดับที่ 5  
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล  อุสายพันธ์
  ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - 30 เมษายน 2566

 

  ลำดับที่ 4  
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - 20 พฤศจิกายน 2565

 

    ลำดับที่ 3  
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล  อุสายพันธ์
  ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

    ลำดับที่ 2  
  ชื่อ - สกุล  นายสุวัฒน์ แสนทวี
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

    ลำดับที่ 1  
  ชื่อ - สกุล  นายประพัฒน์ คหินทรพงศ์
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง 26 พฤษภาคมพ.ศ. 2557 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558