กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

     
  ชื่อ - สกุล  นางสาวภิชาดา เตชินธนาพร
  ตำแหน่ง ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระ) / สอนวิชาชีววิทยา
  วุฒิการศึกษา ศษ.ม. นวัตกรรมการศึกษา
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  ว่าที่ร้อยตรีหญิงหญิงธันยพร ช่อมเซียง
  ตำแหน่ง ครู / สอนวิชาฟิสิกส์
  วุฒิการศึกษา ศษ.ม. นวัตกรรมการศึกษา
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  นางสาวเบญจวรรณ  ขุนประเสริฐ
  ตำแหน่ง ครู / สอนวิชาเทคโนโลยี
  วุฒิการศึกษา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  นางสาวมุกระวี สะสมทรัพย์ทวี
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  วุฒิการศึกษา วท.ม. พฤกษศาสตร์
  ติดต่อ -

 

     
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  วุฒิการศึกษา วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์  ศรีสกลทรัพย์
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ว่าที่ร้อยเอกภัทรกฤต คัชมาตย์
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์สันติภาพ  กั้วพรหม
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา วศ.ม สาขาวิชาการจักการงานวิศวกรรม
  ติดต่อ -

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ ดร.โกเมศ  กาบแก้ว
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา Ph.D. TECHNOLOGY MANAGEMENT
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาเคมี
  วุฒิการศึกษา วท.ม. เคมีวิเคราะห์และอนินทรีย์ประยุกต์ 
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ ดร.เอกพล แก้วนวม
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. ฟิสิกส์ 
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก  ตั้งจิตมั่น
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา วท.ด. ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ ชูจิต
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ ดร.เสรี  เพิ่มชาติ
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. ฟิสิกส์
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  พรหมเฉลิม
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. เคมีชีวอนินทรีย์
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์  อ้วนศิริ  
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาเคมี
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. เคมี
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ ดร.วราภรณ์  บุญยรัตน์
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาเคมี
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. เคมี
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ชูเมือง
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีสํารสนเทศ
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ณิชากร ปทุมรังสรรค์
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา วท.ม. ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ ดร.สิทธิเชนทร์  พราหมณ์ชู
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. ฟิสิกส์ประยุกต์
  ติดต่อ -

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ ดร.อุเทน จันละบุตร
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. ชีววิทยา
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ณรงค์ชัย  ยอดปรีดา
  ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ / สอนวิชาฟิสิกส์
  วุฒิการศึกษา ศษ.บ. ฟิสิกส์ / ค.ม. บริหารการศึกษา
  ติดต่อ -