กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

     
  ชื่อ - สกุล  นางสาวเบญจวรรณ ขุนประเสริฐ
  ตำแหน่ง ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระ) / สอนวิชาเทคโนโลยี
  วุฒิการศึกษา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์ ดร.โกเมศ กาบแก้ว
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาโครงงาน
  วุฒิการศึกษา Ph.D. TECHNOLOGY MANAGEMENT
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.