คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 


◊ คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต