เอกสารสำหรับนักเรียน


◊ แบบฟอร์ม/แบบคำร้อง

แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (ปรับปรุง 28 ส.ค 66)
แบบคำร้องขอเอกสารทางวิชาการ (ปรับปรุง 24 ส.ค 66)
แบบฟอร์มขอเลื่อนการสอบกลางภาค/ปลายภาค (ปรับปรุง 15 มี.ค 66)
แบบคำร้องขอเอกสารทางวิชาการ (ปรับปรุง 24 ก.พ 66)
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน/ห้องเรียน (ปรับปรุง 24 ก.พ 66)
แบบคำร้องขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน เป็น o/ ร/ มส/ มผ (ปรับปรุง 24 ก.พ 66)
คำร้องขอทราบผลคะแนนสอบปี 2566 (ปรับปรุง 24 ก.พ 66)
คําร้องขออนุญาตสอบ (ปรับปรุง 18 ก.ค 65)
แบบคำร้องขอลาพักการเรียนและรักษาสภาพการเป็นนักเรียน (ปรับปรุง 6 พ.ค 65)
แบบคําร้องขอย้ายเข้ากลางคัน (ปรับปรุง 2 พ.ค 65)
คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน (ปรับปรุง 17 ธ.ค 64)
คำร้องขอทราบผลคะแนนรายวิชา
แบบคำร้องขอจบการศึกษา
แบบคำร้องขอเปลี่ยนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม
ใบลากิจ ลาป่วยนักเรียน (ปรับปรุง 17 ธ.ค 64)
ใบขออนุญาตเข้าใช้ห้องพยาบาลระหว่างคาบ (ปรับปรุง 17 ธ.ค 64) 
ใบบันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (ปรับปรุง 17 ธ.ค 64) 
แบบฟอร์มลาออกจากโรงเรียน
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียน ม.1 ปี 2566
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียน ม.1 ปี 2566
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียน ม.4 ปี 2566
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียน ม.4 ปี 2566
ใบมอบตัวนักเรียน ปี 2566
ใบมอบตัวนักเรียน ปี 2566


◊ แบบฟอร์มอื่นๆ

ใบปะหน้ากระดาษคำตอบ
กระดาษเขียนตอบ
กระดาษคำตอบ