กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมปฏิบัติ​การฟิสิกส์​ 1 การวัดอย่างละเอียด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 4 โดยนักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ ศึกษาหลักการพื้นฐานในการสร้างสเกลเวอร์เนียร์และการระบุค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัด