เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ.2565 ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ประวัติศาสตร์และลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เพื่อเรียนรู้เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นราชบุรี ณ ศูนย์พันธุ์ข้าวราชบุรี สัทธาอุทยานไทย ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะกระบวนการของนักเรียนในการเชื่อมโยงการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รวมทั้งการเรียนรู้ในท้องถิ่น และให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ