วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว” ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัวเพื่อความยั่งยืน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิทยากร โดย อาจารย์วรกานต์ คุณวาจา (พี่กวง)