โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิลาศลักษณ์ พรคงธวัช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรี เพื่อเข้าไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ในการประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแพประถมวิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี