วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566รงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการรสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง