วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เเละวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ปัญญาประดิษฐ์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์วิจัยแสงซินโครตรอน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , ศูนย์การเรียนรู้ กผฝ. ลำตะคอง (EGAT) , แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มโชคชัย ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความสนใจของผู้เรียน