นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผ่านการพิจารณาได้รับคัดเลือกเข้าประกวด ระดับประเทศ ในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สมัคคี และสำนึกความเป็นไทย โดยเด็กชายรชต  บัวเผื่อน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นผู้สืบสานการทอผ้าจกคูบัว อัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยยวน