วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะครูและอาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และนางสาวชนิตา พลาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อประชุมหารือและซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรับการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มอบนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี 2566-2570 เพื่อรองรับกับการปรับเปลี่ยนในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย