ความสำเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​หมู่บ้าน​จอมบึง