วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประชุมคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ในการนี้ได้มีการส่งมอบงานให้กับ นางสาวชนิตา พิลาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป