วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 12.10-13.10 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566 - 4th SCIENCE Week 2023 X วันภาษาไทย สุนทรภู่ ครั้งที่ 7