วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โดยความร่วมมือของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระภาษาไทย ครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารชั้น 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงภาพ ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566 - 4th SCIENCE Week 2023 X วันภาษาไทย สุนทรภู่ ครั้งที่ 7

         


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ชุดที่ 1
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ชุดที่ 2