วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะนักเรียนและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 28 คน เข้าเยี่ยมชมรัฐสภา