วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน ระงับอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน การระงับอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในระหว่างเกิดเหตุไฟไหม้ ณ วิทยาลัยมวยไทยละการแพทย์แผนไทยและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี
 
ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ทาง Facebook FAN pages โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

         

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม