เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ส่งตัวแทนครู ได้แก่ นางสาวเบญจวรรณ ขุนประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงใหญ่ประเภทความคิดสร้างสรรค์ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ บริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม